شوراى پژوهشى

شورای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت

شورای پژوهشی یکی از ارکان پژوهشکده حج و زیارت است که ترکیب آن بدین صورت است:
۱. رئیس پژوهشکده (رئیس شورا)
۲. معاون پژوهشی پژوهشکده (دبیر شورا)
۳. رؤسای گروه‌های پژوهشی پژوهشکده
۴. دو تا پنج تن از اعضای هیئت علمی (حداقل دو نفر از این‌ها باید از میان پژوهشگران خارج از پژوهشکده باشند)
وظایف و اختیارات شورای پژوهشی
۱. تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پژوهشی
۲. نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرح‌های پژوهشی
۳. نظارت بر انتشار نشریه‌های پژوهشی
۴. بررسی نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی و پژوهشی
۵. تعیین خط مشی پژوهشکده برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی-پژوهشی، در محدوده ضوابط و مقررات کشور
۶. ارزیابی نتایج فعالیتهای پژوهشی
۷. بررسی و تصویب سفرهای علمی کوتاه مدت و بلند مدت