محمدمهدي بحرالعلوم

محمدمهدي بحرالعلوم

محمدمهدی فقیه بحرالعلوم
سمت: مدیر گروه تاریخ و سیره
تولد: ۱۳۵۱
تحصيلات
خارج فقه و اصول؛ سطح چهار حوزه علمیه قم در رشته تاريخ
موضوع پايان نامه
نقش علویان در تشیع ایرانیان
همکاری با مراکز و نهادها
- مؤسّس و مسئول مؤسّسه دائرةالمعارف بقاع متبرکه در قم 1380-1378.
- همکارى با سازمان اوقاف و امور خيريه در واحد مطالعات و تحقيقات سازمان متبوع به عنوان رييس هيات انساب.
- بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى از سال 1380 تا 1382.
- همکارى با مرکز پژوهشهاى صدا و سيما در قم از سال 1379 تا سال 1386
- عضو فعّال ماهنامه کوثر در قم.
- عضو هيئت طرح و برنامه ريزى مؤسسه انتظار نور در قم در سال 1379.
سوابق علمي-تحقيقاتي
الف: كتاب
- ‎ال‍رح‍م‌ ال‍طی‍ب‌ یا ت‍ذک‍ره‌ ب‍ی‌ب‍ی‌ش‍ه‍رب‍ان‍و (شهر‌ری)، قم،‌ فقه، 1378.
- ربيع بن خُثَيم يا تذکره خواجه ربيع مشهد، قم،‌بخشایش، 1378.
- س‍ی‍م‍ای‌ ع‍ال‍م‍ان‌ ب‍ی‌ن‍ش‍ان‌‏‫: س‍ی‍ری‌ در زن‍دگ‍ان‍ی‌ ع‍ال‍م‌ رب‍ان‍ی‌، ع‍ارف‌ و س‍ال‍ک‌ ال‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ح‍س‍ی‍ن‌ وح‍ی‍د آس‍ت‍ان‍ه‌ رح‍م‍ه‌ال‍ل‍ه‌ (۱۳۷۴ - ۱۲۶۵ه‍. ق‌.)، قم،‌بخشایش، 1378.
- ف‍اطم‍ه‌ اخ‍ری‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌، ی‍ا، ت‍ذک‍ره‌ خ‍واه‍ر ام‍ام‌ (رش‍ت‌)، تهران، فقه،‌1378.
- س‍ی‍م‍ای‌ ع‍ال‍م‍ان‌ ب‍ی‌ن‍ش‍ان‌: س‍ی‍ری‌ در زن‍دگ‍ان‍ی‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ م‍ح‍م‍دی‌، قم،‌دفتر نشر نوید اسلام، 1378.
- امامزادگان حافظ، مفسّر و قارى قرآن، قم،‌فقه،‌1379.
- زنان حافظ قرآن کريم، قم،‌فقه،‌1379.
- ال‍ب‍ی‍ن‍ات‌ ف‍ی‌ ح‍ی‍ات‌ ال‍ف‍اطم‍ات‌، تهران، مرشد، 1380.
- انوار پراکنده: بررسی تاریخ و زندگی امامزادگان قم، تهران، مرشد، 1380.
- ج‍ام‍ع‌ ال‍وص‍ای‍ا ف‍ی‌ وص‍ی‍ه‌ الان‍ب‍ی‍اآ و الاول‍ی‍اآ ی‍ش‍ت‍م‍ل‌ وص‍ی‍ه‌ الان‍ب‍ی‍اآ و الائ‍م‍ه‌ الاث‍ن‍ی‌ع‍ش‍ر و الائ‍م‍ه‌ ال‍زی‍دی‍ه‌ و ال‍خ‍ل‍ف‍اآ ب‍ن‍ی‌الام‍ی‍ه‌ و ب‍ن‍ی‌ال‍ع‍ب‍اس‌ و ال‍ف‍اطم‍ی‍ون‌...، تهران،‌مرشد، 1380.
- بررسى زندگانى على بن ابراهیم مهزیار اهوازى؛ مرکز پژوهشهاى اسلامى صدا و سیما، آبان ۱۳۸۱.
- بررسی زندگانى حضرت شعیب نبى ‏علیه السلام؛ مرکز پژوهشهاى اسلامى صدا و سیما، مهر سال ۱۳۸۱
- س‍ی‍م‍ای‌ ک‍وچ‍ان‌: ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‌، ج‍غ‍راف‍ی‍ا، اق‍ت‍ص‍اد و م‍ع‍رف‍ی‌ م‍ش‍اه‍ی‍ر ع‍ل‍م‌ و ادب‌ آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌، م‍ذه‍ب‍ی‌ و س‍ی‍اح‍ت‍ی‌ آس‍ت‍ان‍ه‌ اش‍رف‍ی‍ه‌ و ب‍ن‍در ک‍ی‍اش‍ه‍ر، قم،‌ بخشایش، 1383.
- بارگاه آزاد گله: شرح حال و زندگانی امامزاده عباس ساری: راوی تفسیر علی‌بن‌ابراهیم قمی رحمه‌الله علیه،‌قم،‌وثوق‌،‌ 1384.
- ستاره کویر : نگاهی به تاریخچه شهداد و زندگانی امامزاده زید (ع) نواده بزرگوار امام جعفر صادق (ع)، قم، وثوق، 1384.
- ‎قیام یحیی بن زید،‌ قم، وثوق، 1385.
- مزارات تویسرکان، قم، وثوق، 1386.
- تاريخ تشيع و مزارات شهرستان ساري،‌ قم، وثوق، 1386.
- بارگاه آزادگله؛ شرح حال و زندگانى امامزاده عباس سارى، قم، وثوق، 1386.
- ستاره شیراز: بررسى تاريخ و زندگى نامه امامزاده على بن حمزه بن موسى‏عليه السلام مدفون در شيراز، قم، وثوق، 1386.
- رساله زیدیه: شرح حال و زندگى نامه امامزاده زيد تهران و بررسى زيارتگاه‏هاى زيد نام در ايران، قم،‌وثوق.
- حمزه بن موسی الکاظم(ع)، قم، وثوق، 1389.
- مزارات نهاوند: پژوهشي در معماري و شرح حال شخصيت‌هاي مدفون در بقاع متبركه شهرستان نهاوند و نگاهي به جاذبه‌هاي توريستي و تاريخي آن، قم، وثوق، 1389.
- مزارات طبرستان؛ پژوهشى در معمارى و شرح حال شخصيت‏هاى مدفون در بقاع متبرکه شهرستان هاي استان مازندران، قم، وثوق، 1389.
- مزارات ری: پژوهشی در معمارى و شرح حال شخصيت‏هاى مدفون در بقاع متبرکه شهرستان ري، قم‌،‌وثوق،‌1390.
- هزار مزار ایران : پژوهشی در معماری و شرح حال شخصیت‌های مدفون در بناهای ثبت شده ایران استان همدان، قم‌،‌وثوق،‌1390.
- مزارات فاروج: پژوهشي در معماري و شرح حال امامزادگان شهرستان فاروج، قم‌،‌وثوق،‌1390.
- ستاره خلیج فارس: پژوهشى درزندگي نامه امامزاده سيد عبد المهيمن شهر بوشهر، قم‌،‌وثوق،‌1390.
- امامزاده محمد وسيد ابوالوفا کوهدشت، قم‌،‌وثوق،‌1390.
- هزار مزار ایران : پژوهشی در معماری و شرح حال شخصیت‌های مدفون در بناهای ثبت شده ایران استان یزد، قم‌،‌وثوق،‌1390.
- هزار مزار ايران: پژوهشي در معماري و شرح حال شخصيت‌هاي مدفون در بناهاي ثبت شده ايران (استان خراسان شمالي)، قم‌،‌وثوق،‌1390.
- هزار مزار ايران: پژوهشي در معماري و شرح حال شخصيت‌هاي مدفون در بناهاي ثبت شده ايران استان البرز، قم‌،‌وثوق،‌1390.
- هزار مزار ايران: پژوهشي در معماري و شرح حال شخصيت‌هاي مدفون در بناهاي ثبت شده ايران استان چهارمحال و بختياري،‌ قم‌،‌وثوق،‌ 1391.
- هزار مزار ايران: پژوهشي در معماري و شرح حال شخصيت‌هاي مدفون در بناهاي ثبت شده ايران استان قزوين، قم‌،‌وثوق،‌ 1391.
- هزار مزار ايران: پژوهشي در معماري و شرح حال شخصيت‌هاي مدفون در بناهاي ثبت شده ايران استان كرمان، قم‌،‌وثوق،‌ 1391.
- هزار مزار ايران: پژوهشي در معماري و شرح حال شخصيت‌هاي مدفون در بناهاي ثبت شده ايران، استان قم، قم‌،‌وثوق،‌ 1391.
- ابراهیم مجاب مدفون در حائر حسینی، پژوهشکده حج و زیارت، نشر مشعر، 1393.
- زینب دختر امام موسی کاظم (ع)، پژوهشکده حج و زیارت، نشر مشعر، 1393.
- یحیی بن عمر علوی، پژوهشکده حج و زیارت، نشر مشعر، 1393.
- ابراهیم غمر نواده امام حسن مجتبی (ع) و جد سادات طباطبایی، با همکاری سیدمحمود سامانی، پژوهشکده حج و زیارت، نشر مشعر، 1394.
- حکیمه دختر امام جواد (ع) مدفون در حرم عسکریین، پژوهشکده حج و زیارت، نشر مشعر، 1394.
- محمد بن زید علوی و فرزندش محمد: بررسی مزارات منسوب به ایشان، پژوهشکده حج و زیارت، نشر مشعر، 1394.
- زیارتگاه‌های عراق (معرفی زیارتگاههای مشهور در کشور عراق)، با همکاری احمد خامه‌یار، پژوهشکده حج و زیارت، نشر مشعر، 1394-1395، 2 جلد.
- تاریخ نقبای مکه و مدینه، پژوهشکده حج و زیارت، نشر مشعر، 1395.
ب: مقاله
- «سکینه خاتون»، فرهنگ کوثر، شماره 14، اردیبهشت 1377.
- «صفورا خاتون»، فرهنگ کوثر، شماره 18، شهریور 1377.
- «ن‍ق‍دی‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‌ ال‍ک‍واک‍ب‌ ال‍م‍ش‍رق‍ه‌»، مشکوة،‌ شماره 72-73،‌پ‍ای‍ی‍ز، زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۰.
- «بررسی زندگینامه نفیسه خاتون مصر»،‌ افق حوزه.
- «زندگانى حضرت شعيب نبی علیه السلام»؛ نشریه داخلی مرکز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما، کُد 047، مهر سال 1381.
- «بررسی زندگی نامه نفیسه خاتون مصر»، افق حوزه در دو شماره
- «بررسی زندگانی امامزاده ابواحمد موسی مبرقع فرزند امام جواد (ع)»، سفیران رستگاری
- «خویشاوندی علویان با امرا و سلاطین ایرانی و نقش آنان در گسترش تشیع»، ارائه شده در کارگاه بین‌المللی فرهنگ زیارت ائمه اطهار (ع) و اولیاء از منظر مطالعات تطبیقی در دانشگاه اصفهان
- «متولیان فدک در عصر خلفا و امویان»، مجموعه مقالات فدک (تهران، نشر مشعر، 1393).
- «متولیان فدک در عصر عباسیان»، مجموعه مقالات فدک (تهران، نشر مشعر، 1393).
- «خاطراتی از حج گزاری عضد الدوله دیلمی» در حال چاپ در ویژه نامه تاریخی حج وزیارت
- «نقدی بر مقدمه چاپ عکسی الانساب المشجره»، جستارهایی در میراث اسلامی ( به کوشش دکتر یوسف بیگ بابایی و احمد خامه یار)
سوابق آموزشي
- تدریس «تاریخ دولت عباسیان» در جامعة الزهرا قم (سال 1391-1392)